Conselleria de Cultura, Educació i Esport

MODEL 046
MODELO 046

MODEL 046: TAXA PELS SERVICIS PRESTATS PEL REGISTRE TERRITORIAL DE LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA. DECLARACIÓ-LIQUIDACIÓ.

MODELO 046: TASA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO TERRITORIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA. DECLARACIÓN-LIQUIDACIÓN.

Escriviu el títol de l'obra i seleccioneu la província i la taxa segons l'imprés a obtindre. Indiqueu les unitats si és necessari. Recordeu que heu de crear un imprés diferent per a cada taxa.
Escriba el título de la obra y seleccione la provincia y la tasa cuyo impreso desee obtener. Indique las unidades si es necesario. Recuerde que debe crear un impreso diferente para cada tasa.
Província on sol·licita el pagament de la taxa - Provincia donde solicita el pago de la tasa


Títol de l'obra - Título de la obra

Per la solicitud de primera inscripció, sent titular dels drets el mateix autor, anotacions preventives i cancel·lacions.
Por la solicitud de primera inscripción, siendo titular de los derechos el propio autor, anotaciones preventivas y cancelaciones
Import
Importe
11,83€
Quan l'autor i el titular de drets són la mateixa persona.
Cuando el autor y el titular de derechos son la misma persona.
Per obres col·lectives
Por obras colectivas
Import
Importe
71,01€
L'obra ha sigut creada per diversos autors davall la iniciativa i la coordinació d'una persona natural o jurídica que l'edita i divulga amb el seu nom. L'obra ha d'estar editada (ISBN i Depòsit Legal)
La obra ha sido creada por varios autores bajo la iniciativa y la coordinación de una persona natural o jurídica que la edita y divulga bajo su nombre. La obra debe estar editada (ISBN y Depósito Legal).
Per la sol·licitud de primera inscripció, amb transmissió de drets per relació laboral o transmissions intervius, i per les posteriors transmissions intervius
Por la solicitud de primera inscripción, con transmisión de derechos por relación laboral o por transmisión inter-vivos, y por las posteriores transmisiones inter-vivos
Unitats
Unidades
Import per unitat
Importe por unidad
71,01€
Quan l'autor i el titular de drets no són la mateixa persona. L'autor cedix els seus drets d'explotació a una tercera persona física o jurídica.
Cuando el autor y el titular de derechos no son la misma persona. El autor cede sus derechos de explotación a una tercera persona física o jurídica.
Per transmissió mortis causa
Por transmisión mortis causa
Import
Importe
71,01€
Quan els drets d'explotació de l'obra es transmeten per herència.
Cuando los derechos de explotación de la obra se transmiten por herencia.
Per expedició de certificats
Por expedición de certificados
Import
Importe
11,83€
Els certificats acrediten el contingut de la resolució i la matriu d'inscripció.
Los certificados acreditan el contenido de la resolución y matriz de inscripción.
Per expedició de notes simples
Por expedición de notas simples
Import
Importe
7,10€
Les notes simples són merament informatives i no produïxen efectes en perjuí de tercers.
Las notas simples son meramente informativas y no producen efectos en perjuicio de terceros.
Per expedició de còpia certificada de documents - Per pàgina
Por expedición de copia certificada de documentos - Por página
Unitats
Unidades
Import per unitat
Importe por unidad
3,54€
Quan es vol una còpia de documents que consten en l'expedient. Poden sol·licitar-ho les persones que acrediten un interés legítim i directe. Cal indicar el nombre de pàgines.
Cuando se desea obtener copia de documentos que constan en el expediente. Podrán solicitarlo aquellas personas que acrediten un interés legítimo y directo. Debe indicarse el número de páginas.
Per expedició de còpia certificada de documents - Per unitats
Por expedición de copia certificada de documentos - Por unidades
Unitats
Unidades
Import per unitat
Importe por unidad
7,10€
Quan es vol una còpia de documents que consten en l'expedient. Poden sol·licitar-ho les persones que acrediten un interés legítim i directe. Cal indicar el nombre d'unitats (CD, DVD, etc.)
Cuando se desea obtener copia de documentos que constan en el expediente. Podrán solicitarlo aquellas personas que acrediten un interés legítimo y directo. Debe indicarse el número de unidades (CDs, DVD, etc).